بررسی ارتباط فعالیت بدنی و شاخص توده بدنی بر سطح سلامت زنان یائسه استان کرمان

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف

یکی از دوران های حساس زندگی یک زن، دوره یائسگی است. افزایش سطح سلامت در این دوران می تواند کیفیت زندگی بهتری را برای او رقم زده و ثمرات زیادی برای وی داشته باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی رابطه سطح فعالیت بدنی و سطح سلامت زنان یائسه در استان کرمان بود.

روش کار

536 زن یائسه استان کرمان مد نظر قرار گرفتند. از پرسشنامه سلامت عمومی گلدنبرگ برای سنجش سطح سلامت و برای سطح فعالیت بدنی از پرسشنامه عمومی فعالیت ورزشی (GPAQ) استفاده شد. از فرمول شاخص توده بدنی برای اندازه گیری BMI استفاده شد. در نهایت باتوجه به طبیعی نبودن توزیع داده ها از آمار غیر نرمال اسپیرمن، کروسکال والیس و بونفرونی استفاده شد.

یافته ها

 سطح  فعالیت بدنی در زنان یائسه استان کرمان پایین تر از مقدار توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت بود. یافته ها نشان داد که رابطه آماری معنی داری بین فعالیت بدنی و سطح سلامت (259/0r=) در زنان یائسه استان کرمان وجود دارد (001/0 P≤). شاخص توده بدنی و سطح سلامت رابطه معکوس و معنی داری (186/0-) با یکدیگر داشتند (001/0 P≤).

نتیجه گیری

بر اساس یافته ها، رابطه آماری معنی داری بین سطح فعالیت بدنی و سطح سلامت عمومی زنان یائسه مشاهده شد و با توجه به تاثیر فعالیت بدنی بر سلامت می توان گفت احتمالا افزایش سطح فعالیت بدنی زنان یائسه استان کرمان بتواند سطح سلامت و شاخص توده بدنی آن ها را بهبود بخشید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
179 -187
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042979 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!