بررسی تاثیر روش یاددهی- یادگیری معکوس بر پیشرفت مهارت خواندن و نوشتن فارسی‏ آموزان غیرفارسی ‏زبان

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش یاددهی-یادگیری معکوس بر پیشرفت مهارت خواندن و نوشتن فارسی‏آموزان غیرفارسی زبان در بافت زبان دوم است. جامعه ی آماری این پژوهش را 58 نفر از زبان آموزان پایه ی هشتم، بین سنین 14 الی 15سال از مدرسه ی بین المللی دختران در تهران، تشکیل دادند. با استفاده از نتایج آزمون تعیین سطح استاندارد، زبان آموزان سطح میانه به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (29 نفر) و آزمایش (29 نفر) تقسیم گردیدند. گروه آزمایش طی10 جلسه، هر جلسه 75 دقیقه تحت روش آموزش معکوس قرار گرفتند. روش پژوهش شبه آزمایشی و ابزار اصلی پژوهش پیش آزمون و پس آزمون است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس یک طرفه صورت گرفت و برای مشخص‏کردن نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگراف اسمیرنوف استفاده شد و پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ 91 درصد محاسبه شد. یافته های حاصل از آزمون کوواریانس با توجه به مطالب آموزشی الکترونیکی تهیه شده توسط محقق و کتاب گویا که محور اصلی فرایند یادگیری زبان آموزان در کلاس معکوس بود، یادگیری عمیق و پایدار و مشارکت 95 درصد زبان آموزان را چنانچه شواهد عینی معلم نیز موید آن است، به همراه داشت. این نوع یادگیری تحت تاثیر عواملی مانند راهبردهای فرایند یادگیری اکتشافی، یادگیری مستقل و عمیق با مدیریت زمان مناسب منجر به درک، کاربرد و تحلیل مفاهیم درسی شد. در راستای پژوهش های آتی، محتوا و نوع مطالب تولید شده ی الکترونیکی در این پژوهش می تواند برای پژوهشگران حوزه ی تولید محتوا، آموزش مجازی، روش های تدریس، آزمون سازی و برنامه ریزی آموزشی، کاربردها و راهکارهای عملی فراوانی داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
251 -266
لینک کوتاه:
magiran.com/p2043366 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.