مقایسه اثر پماد کندر و لانولین بر شدت درد نوک پستان زنان شیرده: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

پیام:
چکیده:
مقدمه

شیوع درد نوک پستان بین 96-34% گزارش شده است و یکی از دلایل شایع قطع زودهنگام شیردهی است. لانولین، درمان توصیه شده جهت بهبود درد نوک پستان است. گیاه کندر دارای خواص ضدالتهابی و ضد درد تایید شده می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر پماد کندر و لانولین بر شدت درد نوک پستان در زنان شیرده انجام شد.

روش کار

این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور در سال 1397 بر روی 68 زن شیرده که شدت درد بیش از 3 از مقیاس دیداری درد را داشتند، در مشهد انجام شد. افراد در دو گروه لانولین و پماد کندر قرار گرفتند. روش صحیح شیردهی و طریقه استعمال دارو به دو گروه آموزش داده شد. نمره درد نوک پستان توسط پژوهشگر در مراحل قبل از مداخله، روز سوم و هشتم بعد از مداخله ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 21) و آزمون های آماری تی، فیشر، کای دو و ویلکاکسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

 قبل از مداخله میانگین شدت درد در دو گروه لانولین و پماد کندر تفاوت آماری معنی داری نداشت (23/0=p). در روز هفتم بعد از مداخله نیز میانگین شدت درد در دو گروه لانولین و پماد کندر تفاوت معنی داری نداشت (40/0=p)، ولی در روز سوم، میانگین شدت درد بین دو گروه لانولین و پماد کندر تفاوت آماری معناداری داشت (001/0>p) و شدت درد در گروه کندر کمتر از گروه لانولین بود. در مقایسه درون گروهی، در هر دو گروه میانگین شدت درد بعد از مداخله (روز سوم و هفتم) کمتر از مرحله قبل از مداخله بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (001/0>p).

نتیجه گیری

 پماد کندر و لانولین به یک میزان در کاهش درد نوک پستان موثرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2043579 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.