رابطه طول و عرض دندان های سانترال ماگزیلا با شاخص های قابل اندازه گیری صورت در بیماران دارای دنچر کامل

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

در انتخاب دندان برای ساخت دنچر اندازه دندان از اهمیت بیش تری برخوردار است. برای تخمین اندازه، گروهی از لندمارک‏های صورت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته‏اند. لذا این مطالعه به بررسی رابطه طول و عرض دندان های سانترال ماگزیلا با شاخص های قابل اندازه گیری صورت در بیماران دارای دنچر کامل می پردازد.

مواد و روش ها

 این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی مقطعی می باشد که 40 نفر با میانگین سنی 55 سال دارای دنچر کامل در سال 1397در دانشکده دندانپزشکی ساری بررسی شدند. عرض دندان های قدامی ماگزیلا در پروتزها بر اساس گوشه لب ها و ارتفاع دندان ها بر اساس طول وکس ریم انتخاب شدند. در این مطالعه بررسی شد که اندازه دندان های چیده شده در دنچر، چقدر به شاخص های عرض بین گونه ای و ارتفاع صورت نزدیک است.

یافته ها

میانگین عرض بین گونه ای در مردان و زنان 118 و 120 میلی متر بود و عرض دندان سانترال ماگزیلا روی دنچر برای مردان و زنان 155/8 و 895/7 میلی متر بود. بین عرض بین گونه ای و عرض دندان سانترال ماگزیلا روی دنچر در زنان (508/0 P=) و مردان (204/0 P=) تفاوت معنی داری دیده نشد. در واقع در این مطالعه بیان شد دندان های عریض تر و کوتاه تری نسبت به شاخص های عرض بین گونه ای و طول صورت انتخاب شده بودند.

استنتاج

رابطه بین عرض دندان سانترال ماگزیلا و عرض بین گونه ای می تواند از نظر جنسیت متفاوت و وابسته به نژاد و محل جغرافیایی باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد این شاخص ها در نژادهای مختلف بررسی شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -133
لینک کوتاه:
magiran.com/p2044010 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.