بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان خدمات الکترونیکی بیمه (مورد مطالعه: بیمه سرمد)

پیام:
چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری الکترونیکی مشتریان با تاکید بر نقش میانجی اعتماد، رضایت و تحکیم رابطه است. این مطالعه، پژوهشی توصیفی به‎روش همبستگی بوده که به لحاظ مخاطب شناختی پژوهشی کاربردی شمرده می‎شود. جامعه‎ی آماری این تحقیق، همه‎ی مشتریان الکترونیکی بیمه سرمد در استان تهران در بازه زمانی آذر 1394 تا شهریور 1395 به تعداد 2183 نفر بوده و نمونه‎ی آماری به‎روش تصادفی ساده، 327 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری تحقیق پرسشنامه استاندارد بوده است که روایی آن به روش محتوایی و عاملی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. داده های گردآوری شده به روش مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار PLS تحلیل شدند. یافته های تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار متغیرها و تایید همه فرضیه های تحقیق بوده است. نتایج حاکی از آن است که از بین متغیرهای واسطه ای کیفیت خدمات بیشترین تاثیر را بر تحکیم رابطه نشان داده و اعتماد بیشترین تاثیر را بر وفاداری مشتریان دارد. شرکت های بیمه می توانند از طریق توجه به نیازهای شخصی سازی شده افراد در محیط های آنلاین، همچون طراحی مناسب سایت نسبت به وفادارسازی مشتریان اقدام نمایند. همچنین در صورت تمایل به تحکیم روابط با مشتریان، طراحی سایت های کاربرآشنا و کارا که اعتماد کاربران را تقویت نماید مفید خواهد بود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2044239 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.