روابط ساختاری سبک های دلبستگی و پرخاشگری در دانش آموزان: نقش میانجیگری عزت نفس

پیام:
چکیده:
مقدمه

یکی از مهمترین عوامل موثر بر مشکلات عزت نفس، تجارب اولیه فرد با والدین در کودکی است. این تجارب در شکل گیری عزت نفس تاثیر بسزایی دارد. بنابراین در این پژوهش هدف آزمون رابطه ساختاری سبک های دلبستگی با پرخاشگری، با مطالعه نقش میانجی گری عزت نفس در دانش آموزان بود.

روش

شرکت کنندگان پژوهش 150 دانش آموز دختر مقطع دبیرستان شهرستان خوی بودند که در سال تحصیلی 94-1395 مشغول به تحصیل بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه دلبستگی هزن و شیور با ضریب آلفای کرونباخ 0.81، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ با ضریب آلفای کرونباخ 0.84 و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با ضریب آلفای کرونباخ 0.89 بود. آزمون مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم الگوی پژوهش، به ترتیب، با استفاده از روش های مدل معادلات ساختاری و سوبل انجام گرفت.

نتایج

یافته ها نشان داد که سبک های دلبستگی با عزت نفس و همچنین عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان رابطه مستقیم دارند. همچنین، یافته ها نشان داد که عزت نفس نقش میانجیگری را در رابطه ی بین سبک های دلبستگی و پرخاشگری دارد.

بحث و نتیجه گیری

یافته های این تحقیق می تواند برای مشاوران و روانشناسان مدرسه در کاهش مشکلات عزت نفس و پرخاشگری دانش آموزان کمک کننده باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2044593 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!