نقش اجتناب تجربی، ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی به عنوان عوامل فراتشخیصی در پیش بینی نشانه های اختلالات هیجانی

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اجتناب تجربی، ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی به عنوان فرآیندهای فراتشخیصی در پیش بینی نشانه های اختلالات هیجانی بود.

روش

بدین منظور براساس حجم جامعه که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بود 297 دانشجو (میانگین سنی 5.8±21.6) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه پذیرش و عمل، پرسشنامه تجدیدنظر شده حساسیت اضطرابی و پرسشنامه نشانه های افسردگی و اضطرابی بر روی آن ها اجرا شد. بود).

نتایج

یافته ها نشان داد که عدم اجتناب تجربی با اکثر نشانه های افسردگی و همه نشانه های اضطرابی همبسته است (p<0.01). همچنین ذهن آگاهی با بیشتر نشانه های افسردگی و دو عامل نشانه های اضطرابی همبستگی نسبتا پایینی دارد (p<0.01). نهایتا حساسیت اضطرابی با برخی نشانه های افسردگی و همه نشانه های اضطرابی همبستگی مثبت معنادار دارد (p<0.01). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد اجتناب تجربی پیش بین نشانه های افسردگی، شامل سستی، بی خوابی، خودکشی، افزایش اشتها، خلق وخوی مرضی و بهزیستی است، ولی ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی فقط در برخی از نشانه های افسردگی سهیم هستند (p<0.01). علاوه بر این حساسیت اضطرابی پیش بین برجسته نشانه های اضطرابی بوده و اجتناب تجربی نقشی متوسط و ذهن آگاهی نقش ضعیفی در آن ها دارد (p<0.01).

بحث و نتیجه گیری

 به صورت کلی اجتناب تجربی فرآیند فراتشخیصی مشترک و بارزی در اختلالات هیجانی است، اما حساسیت اضطرابی سهم بیشتری در اختلالات اضطرابی دارد و ذهن آگاهی فرآیند کمتر موثری در این زمینه است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
203 -212
لینک کوتاه:
magiran.com/p2044607 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.