بررسی اثر بخشی بازخوردهای مدرس در قالب آموزش مبتنی بر پذیرفتن و پایبندی عملکردی بر راهبردهای مقابله ای

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی بازخوردهای مدرس در قالب آموزش مبتنی بر پذیرفتن و پایبندی عملکردی بر راهبردهای مقابله ای در دانشجویان پسرانجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پرشکی همدان در سال تحصیلی 98_97 بود. بر اساس جامعه آماری و هدف پژوهش با توجه به مقایسه ای بودن آن، تعداد 40 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی همدان، پس از انجام مرحله غربال گری انتخاب گردید. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای استفاده شد. در پژوهش حاضر برای اجرای پژوهش از روش میدانی و برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه رابردهای مقابله ای استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که بازخوردهای مدرس در قالب آموزش مبتنی بر پذیرفتن و پایبندی عملکردی بر راهبردهای مقابله ای تاثیر معنی داری داشته است(01/0p<).
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
230 -240
لینک کوتاه:
magiran.com/p2045328 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.