ارتباط نقش های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزشی و فرهنگ سازی رسانه های گروهی با توسعه ورزش دانش آموزی

پیام:
چکیده:
مقدمه
هدف از پژوهش تعیین میزان ارتباط بین نقش های چهارگانه رسانه های گروهی (اطلاع رسانی، آموزشی، فرهنگ سازی، مشارکت اجتماعی) با توسعه ورزش دانش آموزی است. روش تحقیق همبستگی، روش اجرا پیمایشی و گردآوری داده ها به صورت میدانی بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 48 سوالی استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 14 نفر از اساتید دانشگاه ها و متخصصان تایید و پایایی پرسشنامه (92/0=α) شد. جامعه آماری شامل کارشناسان و معلمان تربیت بدنی شهر تهران در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. روش نمونه گیری غیرتصادفی و از نوع در دسترس و حجم نمونه 262 نفر بود. جهت توصیف داده ها از آمار توصیفی و در قسمت آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها و همچنین برای بررسی معناداری فرضیه ها از آزمون خی دو (2χ) و آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته ها
نتایج تحقیق نشان داد که بین نقش های چهارگانه رسانه های گروهی با توسعه ورزش دانش آموزی در سطح 05/0 ارتباط معنادار وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری
ورزش دانش آموزی برای خروج از این وضعیت و ارتقای جایگاه رسانه ای ناگزیر از بازنگری در برنامه ها و اتخاذ راهبردهایی در جهت ایجاد تعامل هر چه بیشتر با رسانه ها است و برای یک برنامه ریزی دقیق و مناسب، شناخت وضعیت موجود و مطلوب رسانه های گروهی در امر توسعه ورزش دانش آموزی مورد نیاز است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2045554 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!