عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیکی توسط مودیان مالیاتی

پیام:
چکیده:
مالیات به عنوان یک بخش از درآمدهای دولت نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد. امروزه نقش نظام های مالیاتی در هر کشوری در تامین درآمدها از محل وصول منابع مالیاتی بر هیچکس پوشیده نیست.  روند تکاملی تشخیص مالیات در سطح کشورهای پیشرفته جهان نشان دهنده کاهش استفاده از ابزارهای سنتی جهت تشخیص مالیات و روی آوری به استفاده از مالیات الکترونیکی بصورت چشمگیری می باشد. سرمایه گذاری و داشتن متخصص کافی که همواره به عنوان دو عامل اصلی در راه اندازی و به ثمر رسیدن یک پروژه محسوب شده، بر جریان راه اندازی طرح مالیات الکترونیک در ایران نیز اثرگذار بوده اند. این پژوهش با هدف بررسی و اولویت بندی عوامل موثر با پذیرش مالیات الکترونیک توسط مودیان شهرتهران انجام شده است. مدلی که در این تحقیق استفاده کردیم مدل تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده تیلور وتاد است که سعی دارد، باورهای برجسته و تاثیر گذار بر پذیرش مالیات الکترونیک، مانند نگرش، هنجارذهنی و ادراک از کنترل رفتاری را تعیین کند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مودیان بزرگ  مالیاتی شهر تهران در سال 1395 است. بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، تعداد 384 نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .  چهار ویژگی شامل جنسیت، سن و میزان تحصیلات  مورد بررسی قرار گرفت. همچنین  به تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. با استفاده از روش های آمار توصیفی، نتایج داده های به دست آمده از متغیرهای جمعیت شناختی بیان شده است. بین کنترل رفتاری و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی متوسطی وجود دارد. سطوح بالای نگرش ذهنی مودیان با سطوح بالای پذیرش خدمات مالیات الکترونیک و سطوح پایین  نگرش ذهنی مودیان با سطوح پایین پذیرش خدمات مالیات الکترونیک همراه بوده است. می توان گفت که بین ادراک از سهولت و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی قوی وجود داردو همچنین بین امنیت و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی متوسطی وجود دارد. می توان گفت که  بین سرعت و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک و بین خدمات حمایتی مشتریان و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی قوی وجود دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
141 -158
لینک کوتاه:
magiran.com/p2045616 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.