نقش فراشناخت و توانایی کلامی در پیش بینی عملکرد ریاضی کودکان پیش دبستانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش فراشناخت و توانایی کلامی در پیش بینی عملکرد ریاضی کودکان پیش دبستانی بود.

مواد و روش ها

این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. از کودکان پیش دبستانی در شهرستان ایلخچی در سال 97-96 تعداد 196 کودک پیش دبستانی بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از عملکرد ریاضی، آزمون فراشناخت سالونن و آزمون توانایی کلامی استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که بین فراشناخت و توانایی کلامی با عملکرد ریاضی کودکان پیش دبستانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که فراشناخت و توانایی های کلامی قادرند عملکرد ریاضی کودکان پیش دبستانی را پیش بینی کنند.

نتیجه گیری

از فراشناخت و توانایی کلامی در بهبود عملکرد ریاضی کودکان می توان بهره برد.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2046055 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!