بررسی تاثیر سرد کردن مایع همودیالیز بر کفایت دیالیز: یک کارآزمایی بالینی

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

استفاده از همودیالیز سرد به عنوان تلاشی در جهت کنترل هیپوتانسیون های حین همودیالیز از سال 1980 شروع شد و بعد از این سال ها محققین متوجه شدند که همودیالیز سرد نه تنها دوره های افت فشارخون حین همودیالیز را می کاهد بلکه تاثیرات مفید دیگری بر کفایت دیالیز، سلامت کلی و کیفیت زندگی دارد.

مواد و روش کار

این مطالعه، یک مطالعه کارآزمایی بالینی بود که به صورت تصادفی، متقاطع دو سوکور در دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام شد. 42 بیمار همودیالیزی به دو گروه 20 نفر (گروه اول) و 22 نفر (گروه دوم) تقسیم شدند. سپس گروه اول به مدت 4 هفته همودیالیز استاندارد (دمای مایع همودیالیز c°37) و به طور هم زمان گروه دوم همودیالیز سرد (دمای مایع همودیالیز c°35) دریافت کردند، سپس نوع همودیالیز گروه ها عوض شد. میزان کفایت دیالیز بیماران به صورت ماهانه یعنی سه بار، قبل از شروع مطالعه، بعد از 4 هفته اول و دوم با دادن اطلاعات لازم به نرم افزار پیشنهادی وزارت بهداشت که در سیستم کامپیوتر بخش همودیالیز بیمارستان ولی عصر (عج) شهر زنجان موجود بود، محاسبه گردید.

یافته ها

نتایج نشان داد میانگین KTV در مرحله سرد و استاندارد، به ترتیب، 71/1 و 46/1 و بعد از چهار هفته دوم، به ترتیب، 69/1 و 32/1 بود. یعنی همودیالیز سرد به طور معنی داری سطح KTV را بهبود بخشیده بود (001/0P<). بعد از چهار هفته اول، میانگین URR در مرحله سرد و استاندارد، به ترتیب، 30/76 و 14/66 و بعد از چهار هفته دوم، به ترتیب، 91/79 و 20/69 بود. یعنی همودیالیز سرد به طور معنی داری سطح URR را بهبود بخشیده بود (001/0P<).

بحث و نتیجه گیری

همودیالیز سرد باعث بهبود قابل توجهی در کفایت همودیالیز می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
575 -581
لینک کوتاه:
magiran.com/p2046543 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.