بررسی ارتباط بین غیرکلاسیکی در اندازه گیری ضعیف با غیرکلاسیکی گلاوبر برای نور گرمایی

پیام:
چکیده:

دنباله ای از گشتاورهای یک مشاهده پذیر که به طور ضعیف اندازه گیری شده اند، می تواند به یک شبه توزیع مشروط  مرتبط باشد. بر اساس رفتار احتمالاتی این شبه توزیع، اخیرا تعریف جدیدی از غیرکلاسیکی حالت سامانه بر حسب اندازه گیری های ضعیف ارائه کرد ه ایم. در این مقاله، با استفاده از این تعریف، شاهدهای غیرکلاسیکی بودن حالت های گرمایی در اندازه گیری ضعیف تکانه  را مورد بررسی قرار می دهیم. برای این منظور، اندازه گیری ضعیف تکانه  مشروط به خروجی اندازه گیری قوی مکان  روی سامانه هدف را در نظر می گیریم. مقادیر ضعیف شبه گشتاورهای تکانه  در حالت های گرمایی را محاسبه می کنیم. سپس شواهد غیرکلاسیکی حالت هایی گرمایی را به عنوان تابعی از  رسم می کنیم. با استفاده از نتایج عددی، نقاطی را بدست می آوریم که حالت های گرمایی در این نقاط به طور غیرکلاسیکی رفتار می کنند. همچنین، شبه توزیع مشروط در اندازه گیری های ضعیف را بر حسب شبه توزیع گلاوبر و شبه توزیع ویگنر حالت می یابیم. سپس تفاوت بین غیرکلاسیکی بر اساس تعریف گلاوبر و غیرکلاسیکی در اندازه گیری های ضعیف را بیان می کنیم. با استفاده از توزیع گلاوبر حالت های گرمایی، شبه توزیع مشروط مرتبط با گشتاورهای تکانه  را محاسبه می کنیم و نشان می دهیم چرا حالت های کلاسیک در اندازه گیری های ضعیف به طور غیرکلاسیکی رفتار می کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2046742 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!