بررسی میزان ریزنشت کامپوزیت های فلو سلف ادهزیو و کامپوزیت های فلو کانونشنال باند شده با سیستم های ادهزیو مختلف

پیام:
چکیده:
مقدمه

یکی از بهترین فاکتورهای پیش بینی کننده موفقیت دراز مدت ترمیم های باند شونده، توانایی سیل لبه ای است. بنابراین هدف از این مطالعه ارزیابی مقایسه ای میکرولیکیج لبه ای  اکلوزال و لثه ای بین کامپوزیت های فلو سلف ادهزیو با کامپوزیت های فلو کانونشنال باند شده با ادهزیوهای توتال اچ، سلف اچ و یونیورسال می باشد.

مواد و روش ها

این مطالعه تجربی آزمایشگاهی  بر روی 32 دندان پره مولر انسانی که به منظور ارتودنسی کشیده شده بودند انجام شد. حفرات کلاس1.5mm ×3×3 )5) در هر دو سطح فاسیال و لینگوال هر دندان آماده شد. دندان ها بر اساس نوع ماده و به صورت تصادفی به چهار گروه برابر تقسیم شدند:Clearfil SE Bond، Single Bond 2
،Scotch Bond Universal و Vertise Flow باندینگ ها براساس دستورالعمل  شرکت سازنده به کاربرده شده و سه گروه اول با Filtck Flow ترمیم شدند.نمونه ها در دمای 5 تا 55 درجه سانتی گراد به مدت 30 ثانیه تا 1000 سیکل قرار گرفتند و سپس میزان ریزنشت بوسیله استریومیکروسکوپ(40 X) ارزیابی شد.نمونه ها براساس تست نفوذ رنگ درجه بندی شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری Kruskal Wallis و Mann_whitney U tests آنالیز گردید.                          

یافته ها

 اختلاف معنادار در میزان میکرولیکیج در هر دو مارجین اکلوزال و جینجیوال در هر چهار گروه مشاهده شد.(p≤0.05) ریزنشت کامپوزیت فلو سلف ادهزیو با گروه های ویونیورسال اختلاف معنا داری نداشت.

نتیجه گیری

 Vertise Flow یک ماده مفید با سیل لبه ای مناسب می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
49 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2047024 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.