خوشه بندی خودرو سازان بر اساس تابع تولید اقتصادی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

خوشه بندی به کمک تحلیل پوششی داده ها(DEA) شناسایی روابط پنهان بین عوامل ورودی و خورجی واحدهای تصمیم گیری در تعیین تابع تولید آنهاست.در این مقاله به کمک خوشه بندی بر اساسDEA توابع تولید واحدهای تصمیم گیری صنایع خودرو سازی(از جمله سایپا) به صورت تفکیک شده مشخص می شود.تعیین توابع تولید خودروسازان و استفاده از انها در تفکیک صنایع مشابه با قابلیت در نظر گرفتن همزمان چندین عامل ورودی و خروجی از مزیتهای روش خوشه بندی بر اساس DEA است.در نتیجه به کارگیری این روش نه تنها دسته ای را که هر واحد خودرو سازی به آن تعلق دارد مشخص شده است:بلکه نوع تابع تولید واحدهای هر دسته نیز شناسایی میگردد. از طرف دیگر با مقایسه تابع تولید به کار رفته در خوشه های متفاوت اطلاعات مهمی در مورد چگونگی استفاده از منابع در ترکیب ورودی ها برای صنایع متفاوت به دست می آید.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2047068 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!