مطالعه وضعیت موجود مدیریت دانش در حوزه ستادی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و ارائه راهکارهای ارتقای آن

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه مدیریت دانش یکی از جدیدترین و کلیدی ترین مباحث مدیریت محسوب می شود.بسیاری از سازمانها،مدیریت دانش را برای تصرف سرمایه های فکری کارکنانشان به کار می گیرند.(مهر علی زاده،1388).این پژوهش با هدف بررسی وضعیت مدیریت دانش در حوزه ستادی وزارت علوم و تحقیقاتو فناوری،و با در نظر گرفتن وضعیت موجود مولفه های مدیریت دانش در حوزه ستادی به ارائه راهکارهای ارتقای مدیریت دانش پرداخته است.این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی و از نوع کاربردی می باشد.جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی،کارشناسان،روسای ادارات و مدیران حوزه ستادی که 594 نفر می باشد.برای جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از -t استودنت و آزمونهای آنالیز واریانس و جفت میانگین تیماری دانکن و نرم افزار Spssو Statistica 6.0 بهره گرفته شده است.روایی پرسشنامه توسط اساتید صاحب نظر در حوزه این تحقیق به تایید رسیده است.پایایی پرسشنامه نیز با انجام آزمون آلفای کرونباخ(0.961) اثبات شد.یافته های تحقیق نشان میدهد که وضعیت مدیریت دانش در معاونتهای پژوهشی و فناوری و فرهنگی و اجتماعی در وضعیت مطلوب،دفاتر حوزه وزیر و معاونت دانشجویی در حد متوسط و معاونتهای آموزشی و اداری مالی و مدیریت منابع در وضعیت نامطلوب قرار دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2047072 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!