تاثیر سطوح مختلف پودر نعناع بر بیان ژن های درگیر در رشد (IGF, GH) و برخی فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی ماهی کلمه (Rutilus caspius)

پیام:
چکیده:

خیرا استفاده از گیاهان دارویی به عنوان محرک رشد و ایمنی در ماهیان پرورشی افزایش یافته است. در این مطالعه اثر پودر نعناع بر بیان ژن های GH و IGH و پارامترهای خون‌شناسی ماهی کلمه مورد مطالعه قرار گرفت. ماهی ها به مدت 8 هفته با سطوح (شاهد)، 2، 3 و 4 گرم بر کیلوگرم پودر نعناع تغذیه شدند. پس از پایان دوره آزمایش، خون‌گیری انجام شد و بافت های کبد و مغز در شرایط کاملا استریل جدا شدند. نتایج نشان داد که پودر نعناع باعث افزایش بیان نسبی ژن GH و IGF شد و اختلاف معنی داری بین تیمارها و گروه شاهد مشاهده شد (05/0P<). همچنین نتایج حاصل از سنجش پارامترهای خونی نشان داد که اختلاف معنی داری در میزان هماتوکریت، هموگلوبین، گلبول قرمز و گلبول سفید در گروه‌های تغذیه شده با جیره حاوی پودر نعناع و گروه شاهد وجود داشت (05/0P<). به طور کلی می توان نتیجه گرفت که پودر نعناع باعث افزایش رشد و ایمنی غیراختصاصی ماهی کلمه می شود.
 

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
114 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p2047534 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!