مقایسه تغییرات سطوح هورمونی تستوسترون و کورتیزول متعاقب تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون در ورزشکاران دختر

پیام:
چکیده:
زمینه

تغییرپذیری زیادی در پاسخ کورتیزول و تستوسترون به روش‌های مختلف تمرین ورزشی وجود دارد. از جمله روش تمرین ورزشی که امروزه مورد توجه قرار گرفته است، تمرینات همراه با محدودیت جریان خون است. از این رو هدف مطالعه حاضر مقایسه تغییرات سطوح سرمی تستوسترون و کورتیزول متعاقب تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون در ورزشکاران دختر بود. روش‌کار: 30 دختر ورزش‌کار با دامنه سنی 30-23 سال به‌طور تصادفی به سه گروه: تمرین مقاومتی سنتی، تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون و کنترل تقسیم شدند. تمرین با یک ست 30 تکرار شروع و با دو ست تکرار تا حد خستگی پایان یافت. نمونه‌گیری خونی برای اندازه‌گیری سطوح هورمون تستوسترون و کورتیزول قبل و بلافاصله پس از اتمام تمرین صورت گرفت. آزمون تی وابسته برای مقایسه درون‌گروهی، آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه برای مقایسه بین‌گروهی استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج حاکی از عدم افزایش معنادار هورمون تستوسترون در مقایسه درون‌گروهی و بین‌گروهی بود (724/0 =P). هم‌چنین میزان کورتیزول فقط در گروه بدون انسداد نسبت به پیش‌آزمون افزایش معنادار داشت (001/0 =P)، اما در مقایسه بین‌گروهی هر دو گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری در سطوح سرمی هورمون کورتیزول داشتند (002/0 =P). نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد برای ورزشکارانی که در مرحله بازتوانی هستند و توانایی بلند کردن وزنه سنگین را ندارند می‌توان تمرینات همراه با محدودیت جریان خون با شدت پایین را با تمرینات بدون انسداد با شدت بالا جایگزین کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2047661 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!