اثر عصاره آبی زعفران بر توان هوازی بیشینه، پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم مردان جوان ورزشکار متعاقب یک وهله سونای منتهی به کاهش 4 درصدی وزن بدن

نویسنده:
پیام:
چکیده:
زمینه

استفاده از یک وهله سونا جهت کاهش سریع وزن اثرات منفی چشم‌گیری بر سلامت می‌گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر عصاره آبی زعفران بر توان هوازی بیشینه، پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام سرم مردان جوان ورزشکار متعاقب یک وهله سونای منتهی به کاهش 4 درصدی وزن بدن انجام شد.

روش‌کار

در یک مطالعه نیمه‌تجربی20 مرد جوان ورزشکار به ترتیب با میانگین سنی وزنی و درصد چربی بدن به طور تصادفی به دو گروه دارونما (10 نفر)، و مکمل (10 نفر) تقسیم شدند. افراد گروه مکمل، عصاره زعفران را روزانه 5 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 4 روز مصرف کردند و گروه دیگر نیز به همان میزان دارونما (لاکتوز) دریافت کردند. تمامی آزمودنی‌ها پس از 4 روز مکمل یاری، چهار درصد وزن بدن خود را با آب‌زدایی در سونای خشک از دست دادند. ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام و مالون دی‌آلدئید سرم آزمودنی‌ها طی سه مرحله (پایه، 4 ساعت قبل و بلافاصله بعد از سونا) و توان هوازی بیشینه در دو مرحله (یک هفته پیش و بلافاصله بعد از سونا) اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس مکرر، تی وابسته و مستقل در سطح معناداری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها

نتایج نشان دادند که متعاقب سونای خشک توان هوازی بیشینه هر دو گروه به طور معنی‌داری کاهش نشان داد (05/0P <). هم‌چنین میزان ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام و مالون دی‌آلدئید سرم گروه کنترل به طور معنی‌داری به ترتیب کاهش و افزایش نشان داد (001/0=P).

نتیجه‌گیری

بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق مصرف عصاره زعفران منجر به بهبود ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی سرم شد و از افزایش معنی‌دار مالون دی‌آلدئید سرم پس از سونا جلوگیری کرد. با این وجود مصرف عصاره زعفران در جلوگیری از کاهش توان هوازی بیشینه متعاقب سونا تاثیر معنی‌داری نداشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2047668 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!