تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب بر شاخص های تشکیل و متراکم کننده استخوان در مردان میانسال دارای اضافه وزن

پیام:
چکیده:
زمینه

بهترین راه پیشگیری از پوکی استخوان در سالمندی جلوگیری از کاهش تراکم استخوانی و تلاش در جهت حفظ آن در سنین جوانی و میانسالی است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب بر شاخص‌های تشکیل و متراکم کننده استخوان در مردان میانسال دارای اضافه وزن بود.

روش‌ کار

در یک مطالعه نیمه‌تجربی 24 مرد دارای اضافه وزن (25BMI≥) 45 تا 55 ساله به صورت فراخوان عمومی، از میان 70 داوطلب جهت شرکت در این مطالعه، به طور تصادفی انتخاب و پس از دارا بودن شرایط لازم به دو گروه تجربی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل تمرینات هوازی در آب با شدت 45 تا 65 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت 8 هفته بود. نمونه‌های خونی قبل و بعد از تمرین جهت اندازه‌گیری متغیرهای سرمی گرفته شد.

یافته ‌ها

تفاوت معناداری بین مقادیر پیش‌آزمون و پس‌آزمون تراکم استخوان ران، استئوکلسین و پاراتورمون سرم در گروه تجربی مشاهده شد (05/0p<) در حالی که این تفاوت برای مقادیر پیش و پس‌آزمون این متغیرها در آزمودنی‌های گروه کنترل معنادار نبود (05/0 p>). همچنین فعالیت ورزشی؛ میانگین تغییرات تراکم استخوان ران، سطح استئوکلسین و پاراتورمون سرم در گروه تجربی را در مقایسه با گروه کنترل به شکل معناداری افزایش داد (05/0p<).

نتیجه ‌گیری

جهت جلوگیری از بروز پوکی استخوان و کاهش تراکم استخوانی ناشی از افزایش سن، تمرینات ورزشی هوازی در آب به افراد میانسال دارای اضافه وزن پیشنهاد می‌شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2047679 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!