عوامل مرتبط با قصد انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع در بین شاغلین حرفه های پزشکی: کاربرد تئوری انگیزش محافظت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سرطان کولورکتال به عنوان یکی از سرطان های قابل پیشگیری است و انجام منظم رفتارهای غربالگری نقش مهمی در کاهش موارد بروز و مرگ ناشی از این سرطان دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان با بهره گیری از تئوری انگیزش محافظت انجام گردید.

روش بررسی

سال دانشگاه علوم پزشکی همدان و با روش نمونه گیری تصادفی چند 50 نفر از کارکنان بالای 240 بر روی 1397 این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال مرحله ای انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک و سازه های تئوری انگیزش محافظت جمع آوری شد. اطلاعات با استفاده و با بهره گیری از آزمون های آماری کای دو و رگرسیون خطی تحلیل گردید. 16 نسخه SPSSاز نرم افزار آماری

یافته ها

درصد از شرکت کنندگان سابقه انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع را گزارش کردند. بین متغیر مراجعه به پزشک جهت بیماری روده 22/8در این مطالعه). بر اساس تئوری انگیزش محافظت سازه های خودکارآمدی درک شده p > 0/05با انجام رفتار غربالگری سرطان کولورکتال ارتباط معناداری مشاهده شد () پیش بینی کننده انگیزش محافظت یا قصد انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع شرکت کنندگان در پژوهش β = 0/148) و کارآمدی پاسخ (β = 0/439(.)R2 = 0/246 درصد از واریانس تغییرات سازه انگیزش محافظت را پیش گویی می کردند (24/6 بودند. سازه های تئوری

نتیجه گیری

با توجه به پایین بودن فراوانی انجام رفتار غربالگری در بین کارکنان، تاکید بر اهمیت تشخیص سرطان در مراحل اولیه ضروری به نظر می رسد. همچنین توجه به خودکارآمدی درک شده و کارآمدی رفتارهای غربالگری در طراحی برنامه های آموزشی کارکنان جهت افزایش قصد انجام رفتارهای غربالگری پیشنهاد می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
147 -155
لینک کوتاه:
magiran.com/p2048004 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!