تاثیر رفتار کارگران بر عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین

پیام:
چکیده:
هدف از انجام آزمایش، بررسی تاثیر رفتار کارگران گاوداری بر عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین بود. در این پژوهش، از 48 راس گاو شیری هلشتاین استفاده شد. ابتدا از دو گروه، شامل چهار کارگر خواسته شد تا بر اساس آموزش های قبل از پژوهش، با گاو ها برخورد کنند. از گروه اول خواسته شد به عنوان گروه شاهد، رفتار معمول خود را داشته باشند و از گروه دوم خواسته شد تا با گاو های آزمایشی دیگر، رفتار محبت آمیز و مثبت داشته باشند. در طول آزمایش تمامی رفتارهای کارگران و دام ها با تصویربرداری ویدیویی ضبط و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، میزان غلظت هورمون کورتیزول و شیر تولیدی گاو ها اندازگیری شد. نتایج  این آزمایش نشان داد که، گاوهایی که با آن ها رفتار محبت آمیز شده بود، به طور معنی ‍ داری میزان شیر تولیدی (86/4 درصد) بیشتری نسبت به گروه شاهد داشتند (05/0>P). غلظت هورمون کورتیزول بین دو گروه نیز تفاوت معنی داری نشان داد. غلظت این هورمون در هفته اول برای دو گروه شاهد و گروه تیمار به ترتیب 89/. و 22/1 نانوگرم در میلی لیتر بود و در هفته های بعد، غلظت آن بین گروه ها نیز افزایش معنی دار پیدا کرد (05/0P<)، که نشان دهنده کاهش تنش در گاوهایی بود که با آن ها رفتار مثبت و محبت آمیز شده بود. به طورکلی، نتایج این آزمایش نشان داد که رفتار محبت آمیز با گاوها، سبب افزایش میزان شیر تولیدی و کاهش چشم گیر غلظت هورمون کورتیزول می شود که منجر به کاهش تنش دام ها در گاوهای شیری می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2048183 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.