مقایسه نمره مهارت دستیاران کودکان قبل و بعد شیوه نامه اجرایی چرخش

پیام:
چکیده:
مقدمه

کلیه دستیاران تخصصی کودکان می باید از شرایط آموزشی یکسانی بهره مند گردند. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی علی رغم دارا بودن هفت بیمارستان آموزشی تحت پوشش، فاقد بخش های تخصصی و فوق تخصصی یکسان در تمامی مراکز است. این پژوهش باهدف بررسی و مقایسه نمره مهارت دستیاران کودکان در بخش های مختلف پیش از اجرای شیوه نامه چرخش و پس از آن انجام شد.

روش ها

پژوهش حاضر به روش توصیفی- مقطعی در دو فاز متوالی، در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به اجرا درآمد. در فاز نخست، شیوه نامه چرخشی دستیاران تخصصی کودکان تحت نظر متخصصان این حوزه تدوین شد. در فاز دوم پژوهش سال 1396 ، با طراحی پرسشنامه محقق ساخته تاثیر اجرای شیوه نامه بر مهارت های بالینی دستیاران کودکان بررسی شد. مهارت های بالینی الزامی برای دستیاران کودکان، به تفکیک هر بخش (13 بخش) و 35 مهارت انتخاب شدند. سطح توانایی ها بر اساس مقیاس لیکرت امتیاز 1 (بسیار ضعیف) تا 5 (عالی) به صورت خود ایفا تعیین شد. از تعداد 84 پرسشنامه توزیع شده، 69 دستیار به پرسشنامه ها پاسخ دادند (38 نفر بر اساس شیوه نامه جدید چرخش و 31 نفر بر اساس روش پیشین). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی وآزمون کروسکال والیس انجام شد.

نتایج

میانگین و انحراف معیار نمره مهارت های بالینی دستیاران کودکان گروه چرخشی، در بخش های نوزادان، نفرولوژی، اورژانس، عفونی، گوارش، ریه، قلب، روماتولوژی، خون و آنکولوژی بیش تر از گروه های پیشین بود. متوسط مهارت های بالینی دستیاران چرخشی در بخش های غدد وآسم وآلرژی پایین تر از سایر دستیاران بود.

نتیجه گیری

با تکیه بر یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که اجرای شیوه نامه چرخشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بازه زمانی مورد مطالعه تاثیر مثبتی بر ارتقای مهارت های بالینی دستیاران کودکان داشته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
104 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2048812 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.