عوامل موثر بر انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه

وجود اساتید با انگیزه در دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت در آموزش دانشجویان و ارتقای سلامت جامعه نقشی حیاتی دارد. تاکنون مطالعات زیادی در راستای شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان به روش های مختلف انجام شده است، ولی با توجه به فقدان مبنای منطقی برای بررسی عوامل انگیزشی در اساتید دانشگاه مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به روش کیفی پرداخت.

روش ها

 این مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 21 نفر از اعضای هیات علمی مجرب دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند، انجام یافت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا در قالب نرم افزار MAXQDA-10 استفاده شد.

نتایج

پس از تحلیل داده ها 26 زیر مضمون به دست آمد که بعد از دسته بندی 8 مضمون اصلی شامل طبقات "موانع توسعه و موفقیت، عدم تشویق به ایده آفرینی، عدم ارزش گذاری، مدیریت ناموثر، تنگناهای مالی و رفاهی، تعاملات غیرحرفه ای، ارزشیابی ناکارآمد و بی عدالتی"استخراج شد.

نتیجه گیری

 مطالعه حاضر نشان داد انگیزهاعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با چالش های جدی متعددی از جمله ضعف مدیریتی و فردی روبرو است که جهت بهبود وضعیت انگیزشی اعضای هیات علمی ضروری است به این چالش ها پاسخ مناسب داده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
347 -358
لینک کوتاه:
magiran.com/p2048839 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.