تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی-رفتاری بر پیشگیری از تجربه قربانی شدن مجدد جوانان به قلدری در فضای مجازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

قلدری در فضای مجازی از جمله رایج ترین پیامد توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی است. قربانیان قلدری در فضای مجازی ممکن است پیامدهای متعددی را تجربه کنند که بر جنبه های مختلف زندگیشان تاثیر خواهد گذاشت. در این مطالعه تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی-رفتاری بر پیشگیری از قربانی شدن مجدد در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. 

روش

این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود و نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. در این پژوهش چهل و دو نفر از اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر شهر تهران که تجربه قربانی شدن در فضای مجازی را داشتند، شرکت کردند و به طور تصادفی در گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند، هر گروه بیست و یک نفر. چک لیست قربانی شدن در قلدری در فضای مجازی برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی-رفتاری برای گروه مداخله و آموزش کارآفرینی به عنوان مداخله نما برای گروه کنترل اجرا شدند. پس آزمون دو ماه بعد از اتمام مداخله انجام شد. آزمون دقیق فیشر و رگرسیون رتبه ای برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. 

نتایج

چهل و هفت درصد از شرکت کنندگان را مردان تشکیل دادند. شصت و شش ممیز شش درصد در بازه سنی هجده تا بیست و یک سال قرار داشتند و هفتاد و شش درصد مجرد بودند. نتایج پژوهش نشان دادند که بین میزان قربانی شدن شرکت کنندگان در پژوهش، قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود داشت. گروه مداخله به طور معناداری کمتر از شرکت کنندگان در گروه کنترل قربانی مجدد قلدری در فضای مجازی شده بودند. مداخله مددکاری اجتماعی شناختی-رفتاری توانست مدت زمان و دفعات قربانی شدن مجدد در قلدری در فضای مجازی را پیش بینی کند. 

بحث و نتیجه گیری

 اجرای مداخله مددکاری اجتماعی شناختی رفتاری می تواند راهبردی موثر در کاهش خطر قربانی شدن مجدد در قلدری در فضای مجازی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2049047 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!