مقایسه روش های مختلف برآورد رواناب سطحی ماهانه مبتنی بر شماره ی منحنی ماهانه

پیام:
چکیده:

برآورد دقیق رواناب سطحی حوزه های آبخیز جهت مدیریت منابع آب یک منطقه، دارای اهمیت است. با توجه به نقص و عدم پایش رواناب سطحی حوزه های آبخیز در برخی مناطق و خطای بالا و نیاز داده ای نسبتا زیاد روش های برآورد رواناب روزانه، کاربرد روش های برآورد رواناب ماهانه موردتوجه قرار گرفته است. در این پژوهش سناریوهای متنوعی از ترکیب سه روش برآورد رواناب سطحی ماهانه مبتنی بر شماره منحنی (روش سازمان حفاظت خاک (SCS) ماهانه، روش ضریب رواناب مبتنی بر SCS و روش تلفیق شماره منحنی و ضریب رواناب) با در نظر گرفتن سه روش مختلف محاسبه شماره منحنی ماهانه (روش مبتنی بر شاخص سطح برگ، روش مبتنی بر پتانسیل نگهداشت و روش میانگین حوضه با استفاده از جداول مرجع) به عنوان پارامتر ورودی برای آبخیز ارازکوسه در شرق استان گلستان ایجاد و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد روش برآورد رواناب SCS ماهانه در ترکیب با تمامی روش های محاسبه شماره منحنی ماهانه، رواناب سطحی را با ضریب ناش- ساتکلیف بالای 0/6 و بایس کمتر از 0/3 به خوبی شبیه سازی می کند. درحالی که روش ضریب رواناب مبتنی بر SCS به ویژه زمانی که شماره منحنی متوسط ماهانه حوضه فقط با مراجعه به جداول مرجع محاسبه می شود، پاسخ مناسبی نمی دهد (ضریب ناش- ساتکلیف منفی و بایس بالای 4). روش تلفیق شماره منحنی و ضریب رواناب برای تمامی روش های محاسبه شماره منحنی نتایج نسبتا قابل قبولی را با ضریب ناش- ساتکلیف حدود 6/0 در دوره واسنجی نشان داد؛ اما در دوره اعتبارسنجی نتایج آن در ترکیب با برخی از روش های محاسبه شماره منحنی ماهانه، از اطمینان کمتری برخوردار است. در این پژوهش روش SCS ماهانه به عنوان روش مناسب و پایدار برای حوزه آبخیز ارازکوسه انتخاب شد که می تواند در محاسبات بیلان آب ماهانه حوزه های آبخیز مشابه در منطقه استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
78 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2049348 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.