مقایسه روش های جداسازی آب پایه از رواناب مستقیم در حوزه ی آبخیز دورود

پیام:
چکیده:
با توجه به این که بخش مهمی از جریان رودخانه های دائمی را آب های زیرزمینی تشکیل می دهند با دانستن سهم جریان پایه می توان نقش آب های زیرزمینی را در حفظ حیات رودخانه ها و برقراری تعادل بوم شناسی حوزه آبخیز تعیین کرد. همچنین، شناخت فرآیندهای تولید رواناب برای ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی برای پاسخ هیدرولوژیکی حوضه نیز بااهمیت می باشد. در این پژوهش تفکیک آب پایه در حوزه آبخیز دورود واقع در استان لرستان با شش محدوده ی مطالعاتی تیره دورود، بیاتون، سیلاخور، آبسرده، سراب سفید و گله رود طی سال های 1390-1361 به وسیله روش های PART، فیلتر عددی برگشتی یک پارامتر (Lyne-Hollick) و دو پارامتر (Eckhardt) با فیلترهای 925/0، 95/0، 975/0 و 99/0 انجام شد. سپس نتایج حاصل از این روش ها به منظور تعیین مناسب ترین روش با نتایج حاصل از روش BFI، مقایسه شد. نتایج نشان داد در حوزه آبخیز تیره دورود روش Lyne-Hollick  با فیلتر 975/0 بهترین روش برای جداسازی آب پایه از رواناب مستقیم می باشد. در زیر حوزه آبخیز بیاتون روش Eckhardt  با فیلتر 99/0، در زیر حوزه سیلاخور روش Lyne-Hollick  با فیلتر 975/0، در زیر حوزه آبسرده روش PART و Lyne-Hollick  با فیلتر 975/0 به صورت یکسان، در زیر حوزه سراب سفید روش Lyne-Hollick  با فیلتر 95/0 و در زیر حوزه آبخیز گله رود روش Lyne-Hollick  با فیلتر 925/0 روش مناسب جهت تجزیه ی هیدروگراف می باشد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، با داشتن آمار روزانه ی دبی این حوزه آبخیز در سال های آتی می توان روش های مذکور را برای تجزیه ی هیدروگراف به کاربست.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
200 -212
لینک کوتاه:
magiran.com/p2049778 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.