اثر تمرین هوازی منظم و عصاره سیر بر شاخص های آکسایشی و التهابی بافت قلب موش صحرایی پیر تحت القاء دوکسیروبیسین

پیام:
چکیده:
مقدمه

بیماری های قلبی یک عامل اصلی مرگ و میر در افراد سالمند است و استرس اکسیداتیو و التهاب منجر به تغییر یافتن میوکارد و در نتیجه آپوپتوز و هیپرتروفی قلبی می شود. لذا در تحقیق حاضر اثر 8 هفته برنامه تمرین هوازی منظم شنا به همراه مصرف عصاره سیر بر سطوح SOD ، MDA ،CAT ، IL-10  و  TNF-α  بافت قلب موش های صحرایی مسن در  تحت بیماری مزمن کلیوی بود.

مواد و روش کار

در این تحقیق تجربی، 42 سر موش صحرایی نر ویستار پیر(48 تا50 هفته)  انتخاب و بطور تصادفی به گروه های کنترل، دوکسوروبیسین، دوکسوروبیسین-سالین، دوکسوروبیسین- تمرین، دوکسوروبیسین- سیر، دوکسوروبیسین- سیر-تمرین(ترکیبی) تقسیم شدند. بیماری مزمن کلیوی با یک بار تزریق زیر جلدی دوکسوروبیسین (5/8 میلی گرم/ کیلوگرم وزن) القا شد. برنامه تمرینی شنا  شامل30 دقیقه/روز، سه روز/هفته و 8 هفته بود. گروه های دوکسوروبیسین- سیر و ترکیبی  با عصاره سیر(5/2گرم/کیلوگرم وزن بدن)  گاواژ شدند. آزمون آنالیز واریانس یک راهه برای آنالیز دادها استفاده شد(05/0>p).

یافته ها

نتایج نشان داد هشت هفته تمرین شنا و مصرف عصاره سیر و ترکیب تمرین و سیر سبب افزایش معنی داری در سطوح SOD، CAT و IL-10   و همچنین کاهش معنی داری در سطوح MDA  و TNF-α بافت قلب موشهای مسن تحت بیماری مزمن کلیوی شد(05/0 ≥P).

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
597 -611
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050001 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.