شناسایی، ارزیابی و تحلیل مخاطره عدم اجرای راهبردهای منابع انسانی در سازمان های نظامی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این تحقیق، شناسایی و ارزیابی مخاطره های (ریسک های) حاصل از عدم اجرای راهبردهای منابع انسانی در یکی از سازمان های نظامی و اولویت بندی این راهبردها بر اساس روش تجزیه وتحلیل شکست می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی با رویکرد آمیخته و حرکت از کیفی به کمی است. برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. به این ترتیب که ابتدا از راه مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با مدیران ارشد و همچنین با استفاده از ساختار شکست مخاطره، مخاطره های مرتبط با هر راهبرد تعیین شده اند. سپس بر اساس شاخص های استخراج شده از مصاحبه، پرسشنامه تهیه و تدوین شد و پس از تایید روایی و پایایی آن، پرسشنامه بین 60 نفر از متخصصان و خبرگان توزیع شد. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. سپس این کاربرگ ها در یک جلسه گروهی میان مدیران ارشد سازمان توزیع و عدد اولویت هر مخاطره مشخص گردید. درپایان، مخاطره ناشی از عدم اجرای راهبردهای منابع انسانی سازمان با استفاده از عدد اولویت مخاطره اولویت بندی شدند. طبق نتایج به دست آمده از داده های پرسشنامه، در میان 54 مخاطره شناسایی شده، 28 مخاطره به عنوان مهم ترین مخاطره ها برای ارزیابی در کاربرگ تجزیه وتحلیل شکست و آثار آن مبنای کار قرار گرفت.

زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050037 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!