مقایسه سطح سلامت روان و واکنش هیجانی در پرستاران مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع ساری با سایر مراکز آموزشی درمانی استان مازندران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یک شاخص مهم در سلامت روانی، نحوه واکنش هیجانی است که فرد به فشار روانی نشان میدهد. هدف این مطالعه مقایسه سطح سلامت روان و واکنش هیجانی در پرستاران مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع ساری با سایر مراکز آموزشی درمانی استان مازندران میباشد.

روش بررسی

پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که به صورت مقطعی روی 304 پرستار شاغل در مراکز آموزشی درمانی استان مازندران در سال 1396 با استفاده از پرسشنامه GHQ-28 و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس DASS- 21  انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و روش های آماری توصیفی (جداول توزیع فراوانی، میانگین،  انحراف معیار) و استنباطی (آزمون آزمون t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره) تحلیل  شد.

یافته ها

نتایج نشان داد سطح استرس، اضطراب و افسردگی در پرستاران مرکز آموزشی درمانی زارع نسبت به سایر مراکز آموزشی درمانی بالاتر بود. میانگین و انحراف معیار نمرات وضعیت سلامت روان و مولفه های آن در پرستاران مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع ساری نسبت به سایر مراکز آموزشی درمانی استان مازندران پایین تر بود(40/10±66/47). میانگین مولفه های بدنی ، اضطرابی ، اجتماعی و افسردگی در پرستاران مرکز روانپزشکی وسوختگی زارع ساری کمتر از میانگین مولفه های کارکردهای اجتماعی پرستاران سایر مراکز آموزشی درمانی استان می باشد(05/0 < P).

نتیجه گیری

نتایج مطالعه نشان داد با بالا رفتن میزان افسردگی، اضطراب و استرس، سطح سلامت روان کاهش می یابد و اضطراب و افسردگی به عنوان ابعاد اولویت دار واکنش هیجانی نیازمند اقدامات اصلاحی جهت  بهبود سلامت روان پرستاران مشخص شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050113 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.