بررسی علف کش ها در سیستم های مختلف خاک ورزی بر علف های هرز و عملکرد ذرت

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی علف کش ها بر عملکرد و اجزای ذرت در سیستم های مختلف خاک ورزی در منطقه فسا، آزمایشی در سال زراعی 96-1395 به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار در 2 سال زراعی انجام شد. کرت های اصلی شامل خاک ورزی در 3 سطح خاک ورزی رایج ، کم خاک ورزی و بی خاک ورزی و تیمار کرتهای فرعی شامل علف کش ها در 7سطح نیکوسولفورون در 2 غلظت 2 و یک لیتر در هکتار، فورام سولفورون در دو مقدار 2 و یک لیتر در هکتار، فورامسولفورون + یدوسولفورون در 2 غلظت 5/1 و 75/0 لیتر در هکتار و شاهد بدون علف کش بود. نتایج نشان داد که بیشترین تراکم علف های هرز در خاک ورزی مرسوم (7/5 و 5/5 بوته در متر مربع) بود و کمترین تراکم علف های هرز در بی خاک ورزی به دست آمد. بیشترین وزن خشک علف های هرز در خاک ورزی مرسوم (45/3و 36/1 گرم در متر مربع) بود و کمترین وزن خشک علف های هرز در بی خاک ورزی به دست آمد. نیکوسولفورون در میزان 2 لیتر در هکتار بیشترین تاثیر برکاهش تراکم علف های هرز باریک برگ را داشت و در کاهش تراکم علف های هرز پهن برگ تفاوت معنی داری بین علف کش های مصرفی مشاهده نشد. همچنین نیکوسولفورون در میزان 2 لیتر در هکتار بیشترین تاثیر در کاهش وزن خشک علف های هرز باریک برگ و پهن برگ نسبت به شاهد (به ترتیب 8/22 و 8/13 گرم در متر مربع) داشت. بیشترین عملکرد دانه ذرت (12 تن در هکتار) در تیمار کم خاک ورزی و نیکوسولفورون به میزان 2 لیتر در هکتار به دست آمد و کمترین عملکرد دانه (5/6 تن در هکتار) در تیمار خاک ورزی مرسوم و شاهد بدون علف کش به دست آمد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050518 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.