ارزیابی عملکرد و کیفیت روغن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L) تحت اثر محلول پاشی محرک های رشد و زمان برداشت

پیام:
چکیده:

یکی از اهداف مهم کشت و کار گلرنگ، تولید حداکثری روغن با روند تولید پایدار می باشد. با توجه به اهمیت کاربرد محرک های رشد و زمان برداشت در پایش وضعیت تولید کمی و کیفی، این آزمایش با هدف بررسی اثر برخی محرک های رشدی و زمان برداشت بر کیفیت روغن و عملکرد دانه گلرنگ، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و چهار تکرار در سال های 1395 و 1396در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه به اجرا درآمد. فاکتور اول محلول پاشی مواد محرک رشد شامل: عصاره کود کبوتری (به نسبت یک در10)، اسید سالیسیلیک (1 میلی مولار)، متانول (2 گرم در لیتر)، آرمان (3 گرم در لیتر) و شاهد (محلول پاشی با آب مقطر) بودند. دو تاریخ برداشت شامل مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی و تکنولوژیکی دانه به عنوان فاکتور دوم منظور شد. برهمکنش محلول پاشی و زمان برداشت بر پالمتیک اسید و استئاریک اسید در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود؛ به طوری که بیشترین درصد پالمتیک اسید (85/16%) از شاهد در سال اول و استئاریک اسید (72/13%) از سالیسیلیک اسید در سال اول به دست آمد. مقایسه میانگین ها نشان داد در زمان برداشت دوم بیشترین عملکرد روغن (41/726 کیلوگرم در هکتار) به دست آمد که با بیشتر بودن درصد روغن (3/31%) در این تیمار مورد تایید قرار گرفت. بیشترین مقدار لینولئیک اسید (52/69%) در محلول پاشی با عصاره کود کبوتری، بیشترین درصد اولئیک اسید (48/18%) از شاهد در سال اول به دست آمد که با سالیسیلیک اسید در سال اول در یک گروه آماری بود. در تحقیق حاضر اعمال عصاره کود کبوتری از نظر حصول عملکرد، صفات کمی و کیفیت روغن اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر تیمارها داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
567 -577
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050595 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.