ارتباط بین ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

ترس از زایمان طبیعی، یک مشکل شایع در زنان باردار است. ازجمله دلایل ترس از زایمان می توان به تیپ شخصیتی فرد اشاره کرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار صورت گرفت

روش بررسی

این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی بر روی 355 مادران باردار در سه ماهه دوم و سوم در شهر قم (سال 1397) انجام شد. روش نمونه گیری به صورت طبقه بندی شده بود. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ترس از زایمان و پرسشنامه تیپ شخصیتی جمع آوری شدند. داده ها به کمک آزمون های آماری تی مستقل، کای دو، واریانس و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شدند.

یافته ها

 میانگین سنی مادران، 04/6±26 سال با محدوده سنی 41-15 سال بود. بین ترس از زایمان و تیپ شخصیتی، ارتباط معنی داری وجود داشت؛ به طوری که میانگین نمره ترس از زایمان در افراد دارای تیپ شخصیتی نوع B بیشتر از نوع A بود.

نتیجه گیری

 نتایج مطالعه حاضر نشان داد در زنان باردار دارای تیپ شخصیتی B، ترس از زایمان بیشتری تجربه می شود که این ترس هم در نوع زایمان و هم روی جنین می تواند اثرات منفی برجای بگذارد؛ بنابراین پیشنهاد می گردد با انجام تمرینات منظم، تن آرامی در طی حاملگی، درد و استرس هنگام زایمان را کاهش داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050795 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.