جداسازی و شناسایی باکتری های دستگاه گوارش عقرب های آندروکتونوس کراسسیکوودا، هوتنتوتا شاخ و مزوبوتوس اپئوس

پیام:
چکیده:

عقرب ها از جمله بندپایانی هستند که دارای پراکندگی وسیعی می باشند و نسبت به شرایط محیطی بسیار مقاوم اند. بسیاری از عوامل از جمله میکروارگانیسم های موجود در محوطه بدنی عقرب بر بیولوژی آن ها موثر است. باکتری های دستگاه گوارش از عوامل تاثیرگذار بر ایمنی و تغذیه بند پایان می باشد. تا کنون اطلاعات محدودی مبنی بر تنوع میکروبی موجود در دستگاه گوارش عقربها در دسترس می باشد. با توجه به پراکندگی گسترده عقرب در استان خوزستان تاکنون مطالعاتی در خصوص بررسی عوامل پاتوژن از جمله عوامل باکتریایی در این بندپا صورت نگرفته است. در این مطالعه تنوع باکتریایی دستگاه گوارش تعدادی از عقرب های خانواده بوتیده که از مهمترین عقرب های موجود در استان خوزستان می باشد با استفاده از روش جداسازی، بررسی بیوشیمیایی و توالی یابی قطعه16S rRNA انجام شد. باکتری های گرم منفی و مثبت جدا شده از دستگاه گوارش عقرب های آندروکتونوس کراسیکودا، هوتنتوتا شاخ و مزوبوتوس اپئوس شناسایی شد. باکتری های استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس، باسیلوس سرئوس، باسیلوس فیرموس، کورینه باکتریوم واریبیلیس، سودوموناس پوتیدا، سودوموناس اوریزوهیبیتنس، انتروباکتر ائروژنز، پانتوا اگلومرانس، سراتیا ائریلیتیکا، استافیلوکوکوس گالیناروم گونه های جدا شده از دستگاه گوارش عفرب های ذکر شده می باشد. باکتری های شناسایی شده ممکن است دارای روابط همزیستی یا بیماریزا با عقرب باشند. مطالعه حاضر اولین بررسی در مورد جمعیت باکتریایی موجود در دستگاه گوارش عقرب های ایران است که میتواند در مطالعات و بررسی های شرایط اکولوژی، بیولوژی و پاتوژن های احتمالی در عقرب ها مورد استفاده قرار بگیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050841 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!