تاثیر چندرسانه ای آموزشی بر میزان یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت دانش ‏آموزان کم توان ذهنی در درس ریاضی

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر چندرسانه ای آموزشی بر میزان یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت دانش آموزان کم توان ذهنی پایه چهارم ابتدایی در درس ریاضی بود.

روش

روش اجرای این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان پسر کم توان ذهنی در پایه چهارم ابتدایی را شامل می شد که در سال تحصیلی 95-1394 در مدارس سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و از میان مدارس موجود، دو مدرسه استثنایی در شهر تهران برای انجام پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه انگیزش تحصیلی عبدخدایی (2008)، پرسشنامه یادگیری مشارکتی مقیمی و رمضان (2013) اصلاح شده توسط محقق و آزمون محقق ساخته ریاضی جهت اجرای پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. کار اصلی تدریس در گروه کنترل، به عهده معلم کلاس بود. اما برای تدریس در گروه آزمایش، از چندرسانه ای آموزشی تهیه شده توسط پژوهشگر در کنار تدریس معلم استفاده شد.

یافته‏ ها

یافته های به دست آمده از تحلیل داده های مربوط به فرضیه های پژوهش نشان داد که پس از حذف اثر پیش آزمون (میانگین تعدیل شده) بین میانگین نمرات یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت دو گروه در مرحله پس آزمون، تفاوت معناداری مشاهده می شود (001/0p<). یعنی میانگین تعدیل شده نمرات یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت در گروه آزمایش، بالاتر از میانگین تعدیل شده نمرات پس آزمون یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت در گروه گواه است و هر سه فرضیه مورد تایید قرار گرفت. در کل نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد، که استفاده از چندرسانه ای آموزشی بر یادگیری، انگیزه و مشارکت دانش آموزان کم توان ذهنی در درس ریاضی تاثیر گذار است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050960 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!