تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس اسناد بالادستی ملی و بین المللی

پیام:
چکیده:
مقدمه

طراحی آموزشی از حوزه های بسیار فعال تکنولوژی آموزشی است که به دنبال تسهیل یادگیری و عملکرد است. هدف این پژوهش ارائه الگوی طراحی آموزشی برای آموزش صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بود.

روش

در این پژوهش از روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی با طرح ارائه الگو و تایید آن استفاده شد. برای این منظور ابتدا مفاهیم و نظریه های موجود در حوزه صلاحیت های فناورانه بررسی شد و پس از طبقه بندی، نقشه و چارچوب مفهومی تدوین و پس از اعتباریابی درونی (استفاده از نظر اساتید، متخصصان و مدرسان) و اعتباریابی بیرونی (استفاده از آزمون عملکردی و پرسشنامه محقق ساخته) الگوی طراحی آموزشی صلاحیت های فناورانه ارائه گردید. سپس محتوای آموزش صلاحیت های فناورانه بر اساس این الگو، طراحی شد و بر روی دانشجو معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اجرا گردید. در بخش نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و تحلیل کوواریانس) در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد.

یافته‏ ها

نتایج نشان داد که دانشجو معلمانی که با استفاده از الگوی طراحی شده، آموزش دیده بودند سطح برخورداری آنان در مولفه های سواد فناوری، تعمیق دانش و خلق دانش به طور معنی داری بالاتر از سایر دانشجو معلمانی بود که به شیوه معمول آموزش دیده بودند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050963 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!