تاثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر مهارت های خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان

پیام:
چکیده:
مقدمه

با تحول علم و فناوری و پیدایش نظریه های جدید در یادگیری، رویکردهای جدیدی نسبت به علم و روش های آموختن علوم مطرح شده است و به موازات آن شیوه های جدید و فعال در یادگیری مورد توجه بسیار قرار گرفته است. چرا که به کارگیری شیوه های جدید و فعال، سبب می شود فراگیران چگونه یادگرفتن را بیاموزند، مطالب را به طور معنی دار به خاطر بسپارند و به کنترل و نظارت بر یادگیری خود بپردازند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر مهارت های خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان انجام گرفت.

روش

روش پژوهش حاضر شبه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی- گرایش تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک و نمونه به صورت در دسترس دانشجویانی بودند که واحد درسی مقدمات کامپیوتر را اخذ نموده اند. حجم نمونه مورد مطالعه 34 نفر بود که پس از بررسی میزان تبحر و آشنایی آن ها با فناوری های رایانه ای و آموزش مهارت های اولیه، همه افراد همتاسازی شده و به خط پایه رسیدند سپس به طور تصادفی در دو گروه 17 نفری قرار گرفتند. محتوای آموزشی بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه طراحی و تدوین شد و با استفاده از اپلیکیشن شیرایت و تلگرام طی دوازده جلسه در اختیار دانشجویان گروه آموزش سیار قرار گرفت. در این مطالعه جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت که دارای خرده مقیاس هایی تحت عناوین 1- راهبردهای شناختی (تکرار و مرور، بسط و گسترش، سازمان دهی و درک مطلب) و 2- راهبردهای فراشناختی و خود نظم دهی (برنامه ریزی، نظارت و کنترل و نظم دهی) است و آزمون یادگیری که به صورت محقق ساخته بود استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.

یافته‏ ها

نتایج پژوهش نشان داد یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه منجر به افزایش مهارت های خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050964 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!