واکاوی باورهای معلمان نسبت به نرم افزارهای آموزشی و تاثیر آن بر استفاده از این نرم افزارها در فرآیند یاددهی- یادگیری

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف این پژوهش واکاوی باورهای معلمان نسبت به نرم افزارهای آموزشی و تاثیر آن بر میزان و کیفیت استفاده از این نرم افزارها در فرآیند یاددهی- یادگیری بود.

روش

روش تحقیق همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره های تحصیلی استان یزد بودندکه با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و با بهره گیری از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان حجم نمونه ای برابر 466 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برابر با 82/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی (فراوانی، شاخص های مرکزی و ضریب همبستگی) و آزمون های استنباطی (t تک گروهی، t گروه های مستقل، آزمون دوجمله ای و رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان) توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 استفاده شد.  

یافته‏ ها

باور معلمان نسبت به نرم افزارهای آموزشی در متغیر باور معرفت شناختی- تربیتی رفتارگرایانه و متغیر باور نسبت به اثربخشی نرم افزارها، بالاتر از میانگین، متغیر باور نسبت به طبیعت نرم افزارها و ارزشمندی آن ها و همچنین متغیر باور به فرآیند استفاده از نرم افزارها در حد میانگین و متغیر باورهای معرفت شناختی- تربیتی سازنده گرایانه پایین تر از میانگین است. اکثر معلمان از نرم افزارهای آموزشی در کلاس درس خود استفاده نمی کنند. معلمان دارای باور بیشتر نسبت به نرم افزارهای آموزشی از این نرم افزارها استفاده بیشتری می کنند. متغیرهای باور نسبت به طبیعت نرم افزارها و ارزشمندی آن ها، باور نسبت به فرآیند کاربرد یا استفاده از نرم افزارها و باور نسبت به اثربخشی نرم افزارها، 40/0 از واریانس متغیر استفاده از نرم افزارهای آموزشی را پیش بینی می کنند. نتیجه این که، تغییر در باور معلمان نسبت به نرم افزارهای آموزشی یکی از مهم ترین پیش بینی کننده های استفاده از این نرم افزارها در فرآیند یاددهی- یادگیری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050971 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!