پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان از طریق سواد فناورانه معلمان

پیام:
چکیده:
مقدمه

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی انگیزش تحصیلی  دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر همدان از طریق سواد فناورانه معلمان آنان انجام شد.

روش

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان و دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر همدان که تعداد آن ها به ترتیب 598 و 15287 بود. نمونه معلمان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 234 نفر و نمونه دانش آموزان 702 نفر که وابسته به معلمان نمونه بود؛ به صورتی که به ازای هر معلم سه دانش آموز وی به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته سواد فناورانه و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر بود. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوایی بر اساس دیدگاه متخصصان و پایایی پرسشنامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 85/0 محاسبه شد. داده های گردآوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مانند: درصد، میانگین، انحراف معیار و آزمون های آمار استنباطی نظیر آزمون های همبستگی و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ‏ها

یافته های پژوهش، حاکی از آن است که؛ بین سواد فناورانه معلمان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین ابعاد سواد فناورانه معلمان، فهم ماهیت فناوری، فهم ارتباط فناوری و جامعه، فهم طراحی فناوری، توانایی فناورانه و فهم فناوری در جهان اطراف معلمان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین می توان گفت سواد فناورانه معلمان موجب افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان شده است و ترکیب دو بعد «توانایی فناورانه» و «فهم ارتباط فناوری و جامعه» توانایی پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان را دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050972 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!