مدل رابطه مهارت های ارتباطی، فعالیت های یاددهی- یادگیری، سواد رایانه ای و مدیریت زمان با یادگیری اثربخش در مدارس هوشمند

پیام:
چکیده:
مقدمه
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت های ارتباطی، فعالیت های یاددهی- یادگیری، سواد رایانه ای و مدیریت زمان با یادگیری اثربخش در مدارس هوشمند بود.
روش
روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق را کلیه معلمان مدارس هوشمند نواحی 19 گانه شهر تهران در سال تحصیلی 91-1390 تشکیل می دهند. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی خوشه ای دو مرحله ای استفاده شده است که نهایتا 106 نفر برای تحقیق انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه محقق ساخته  بوده است: 1- پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر یادگیری اثربخش (88/0=α)، 2- پرسشنامه رغبت به یادگیری (92/0=α) و 3- پرسشنامه میزان  یادگیری اثربخش در مدارس هوشمند (91/0=α). برای تامین روایی پرسشنامه ها، از نظر متخصصان و اساتید استفاده به عمل آمد و روایی تاییدی و سازه آن نیز تامین شده است. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته ها
به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد، رابطه مستقیم مهارت های ارتباطی در بعد گشودگی با یادگیری اثربخش (26/0)، در بعد همدلی (23/0)، در بعد حمایت گری (29/0)، در بعد مثبت گرایی (24/0)، در بعد تساوی (22/0) است. همچنین رابطه مستقیم فعالیت های یاددهی- یادگیری در بعد فردی (26/0)، در بعد گروهی (45/0) و رابطه مستقیم سواد رایانه ای در بعد تسلط کار با رایانه (13/0)، در بعد تسلط کار با نرم افزارهای آموزش الکترونیک (04/0) و نیز رابطه مستقیم مدیریت زمان در بعد استفاده کارآمد از آن (19/0)، در بعد استفاده اثربخش از آن با یادگیری اثربخش (07/0) است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050973 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!