تاثیر استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر انگیزش تحصیلی، باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی (روان خوانی) درس قرآن

پیام:
چکیده:
مقدمه

آموزش قرآن در دوره ابتدایی همواره مد نظر مسئولان آموزشی بوده است. بهره گیری از ابزارهای آموزشی برای تسهیل آموزش بسیار مهم است. یکی از ابزارهایی که در آموزش قرآن تاثیر دارد قلم هوشمند قرآنی است.

روش

این پژوهش با هدف تاثیر استفاده از قلم هوشمند قرانی بر انگیزش تحصیلی، باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی (روان خوانی) درس قرآن دانش آموزان پسر پایه پنجماز طریق روش پژوهش شبه آزمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم ناحیه 4 شهرستان مشهد در سال تحصیلی 94-93 بوده است. با استفاده از  نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 50 دانش آموز انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 25 نفر) گمارده شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی (روان خوانی) درس قرآن صورت گرفت. در این پژوهش پایایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی با استفاده از آلفای کرونباخ 88/0 و پایایی آزمون خودکارآمدی 81/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS نسخه 17 در سطح معنی داری (05/0P<) استفاده شد .

یافته ها

نتایج نشان داد که استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر جنبه درونی انگیزش تحصیلی، باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی (روان خوانی) دانش آموزان تاثیر معنی دار دارد. اما استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر جنبه بیرونی انگیزش تحصیلی دانش آموزان تاثیر  معنی داری نداشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050974 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!