طراحی و اعتبار سنجی الگوی آموزشی استفاده از تلفن همراه برای دانش آموزان آسیب دیده بینایی: رهیافتی جدید در آموزش و یادگیری

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی کاربردی برای استفاده آموزشی دانش آموزان آسیب دیده بینایی از تلفن همراه و اعتبار سنجی آن از نظر متخصصان، بود.

روش

روش پژوهش برای مرحله طراحی الگو، روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد مرور نظام مند ادبیات پژوهشی و جهت اعتبارسنجی الگو از روش توصیفی- پیمایشی، استفاده شد. جامعه ی آماری این تحقیق جهت طراحی الگوی آموزشی، شامل تمامی کتب، مقالات پژوهشی و مروری، پایان نامه ها و منابع اطلاعاتی اینترنتی مرتبط در زمینه یادگیری سیار و به ویژه تلفن همراه و آموزش نابینایان (از سال 2000 تا 2015) و جامعه آماری جهت اعتبار سنجی الگو، متخصصان تکنولوژی آموزشی و متخصصان آموزش ویژه بودند. نمونه ی آماری مطالعه شامل 11 فصل کتاب و 21 مقاله مرتبط با یادگیری سیار و 8 کتاب و 19 مقاله در مورد آموزش نابینایان بودند که به صورت هدفمند جهت تحلیل انتخاب شدند و جهت اعتبار یابی الگو، تعداد 30 نفر از متخصصان تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه به عنوان نمونه شرکت کردند. ابزار جمع آوری داده ها فیش برداری و یک پرسشنامه 7 سوالی محقق ساخته، در مقیاس لیکرت بود.  

یافته ها

نتایج این مطالعه منجر به تدوین یک الگوی مفهومی شد. عوامل تشکیل دهنده ی این الگو عبارت بودند از: عوامل آموزشی، عوامل انسانی، عوامل فنی و عوامل پشتیبانی و چهار مرحله آماده سازی، طراحی، اجرا و ارزشیابی. تدوین این الگو با رویکرد تلفیقی بوده است و از نقاط قوت الگوهای مختلف محیط های یادگیری سیار و عمومی استفاده شده است. همچنین عناصر این الگو از نظر متخصصان مناسب ارزیابی شد. در نتیجه می توان از این الگو برای آموزش دانش آموزان آسیب دیده بینایی از طریق تلفن همراه استفاده کرد. رهنمودهای آموزشی خاص دانش آموزان نابینا در هر مرحله از الگو می تواند راهنمای خوبی برای طراحان آموزشی، متخصصان و معلمان آموزش ویژه باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050975 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!