پیش بینی رفتار آتی مشتریان پارک های آبی بر اساس هویت اجتماعی برند

پیام:
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر "پیش بینی رفتار آتی مشتریان پارک های آبی شهر مشهد براساس هویت اجتماعی برند" بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، و از نوع همبستگی بوده، که به صورت میدانی اجرا گردیده است. جامعه آماری پژوهش را تمام مشتریان پارک های آبی شهر مشهد در تابستان 1392 تشکیل می دهند، که بر اساس منابع تعداد 377 پرسشنامه با احتمال ده درصد عودت توزیع گردید. همچنین برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های هویت اجتماعی برند هی و همکاران  (2011) و  تصمیمات رفتار آتی (BFIS) بری (1996) استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص گردید همه مولفه های هویت اجتماعی برند بر رفتار آتی مشتریان موثر نبوده و ارتباط مولفه های هویت اجتماعی برند که بر رفتار آتی مشتریان تاثیر فزاینده دارند، با توجه به ضریب بتای مولفه، به ترتیب بیشترین ارتباط عبارتند از: 1. اعتماد به برند (35/0b=) 2. رضایت مصرف کننده (16/0b=) و3. ارزش ادراک شده از برند (11/0b=). یافته ها نشان داد، ارزش درک شده از برند همبستگی مناسبی با رفتار آتی مشتری دارد. اگر ارزش درک شده کالا یا خدمات که تحت ایفای نقش هویت برند قرار دارد را میزان ارزش قائل شده مشتریان به محصولات برند و هزینه ایی که آنها برای بدست آوردن آن کالا و خدمات صرف می کنند تعریف نماییم، آنگاه خدمات ارائه شده در این مجموعه های آبی از ارزش بالایی در نزد مشتریان برخوردار بوده است، یا به عبارتی هویت مناسب برند نقش مثبتی بر ارزش ادراک شده از برند دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050980 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.