استفاده از رویکرد بوم شناختی به منظور پیش بینی فعالیت بدنی دختران

پیام:
چکیده:

در این تحقیق با استفاده از یک مطالعه همبستگی فعالیت بدنی کودکان دختر با رویکرد بوم شناختی مورد پیش بینی قرار گرفته است. به این منظور 374 دختر در محدوده سنی 10 تا 12 انتخاب و پرسشنامه های خود گزارشی فعالیت بدنی کودکان با یادآوری 7 روزه (PAQ-C)، پرسشنامه شایستگی جسمانی ادراک شده (PPFS) آبادی (1998)، پرسشنامه جو ادراک شده مدرسه برای فعالیت بدنی بیمبام و همکاران (2005) و پرسشنامه حمایت اجتماعی گریسر و همکاران (2008) را تکمیل نمودند. همچنین برای کلیه آزمودنی ها شاخص BMI و آزمون مهارت های حرکتی لینکلن-اوزرتسکی(1950) ارزیابی شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد تناسب اندام کودکان، شایستگی جسمانی، جو ادراک شده از محیط فیزیکی و حمایت اجتماعی دوستان و خانواده (محیط اجتماعی) پیش بینی کننده های معناداری برای میزان فعالیت بدنی کودکان می باشند(P<.05). در این راستا بر اساس ضرایب تاثیر بدست آمده می توان گفت تناسب اندام10 درصد، شایستگی جسمانی 15 درصد و مهارتهای حرکتی12 درصد، محیط فیزیکی 23 درصد و محیط اجتماعی 24 درصد از فعالیت بدنی کودکان را پیش بینی می نماید. با استفاده از این یافته ها می توان پیشنهاد نمود از متغیرهای شناخته شده رویکرد بوم شناختی برای پیش بینی فعالیت کودکان استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050987 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.