سواد رسانه ای: برنامه درسی مغفول در آموزش عالی

پیام:
چکیده:
مقدمه

سواد رسانه ای، توانایی دسترسی و استفاده، تحلیل، تولید و ارتباط با پیام های رسانه ای در اشکال متنوع و همچنین برخورداری از تفکر انتقادی در قبال محتوای رسانه هاست. سواد رسانه ای در برنامه درسی رسمی بسیاری از کشورها گنجانده شده است؛ در حالی‏که در نظام آموزشی کشور، جزء برنامه های درسی مغفول محسوب می شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد رسانه ای دانشجویان در دانشگاه بجنورد به انجام رسیده است.

روش

این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و انتخاب یک نمونه 363 نفری از بین حدود 3000 دانشجو، انجام شد. اعتبار این پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ، برابر با 70/0 مورد تایید قرار گرفت.

یافته ها

نتایج نشان داد که سطح سواد رسانه ای 4/99 درصد از دانشجویان در سطح متوسط رو به پایین قرار دارد و تنها 2 نفر یعنی 6/0 درصد از سطح سواد رسانه ای بالا برخوردارند. سطح سواد رسانه ای پسران به طور معنی داری بالاتر از دختران است. بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و سطح سواد رسانه ای، میزان استفاده از اینترنت و همچنین میزان استفاده از رسانه های اجتماعی رابطه مثبت معنی داری برقرار است. با توجه به افزایش نرخ نفوذ رسانه های جدید و اهمیت رسانه ها در شکل دهی به جریان های فرهنگی، ارزشی، دینی و سیاسی و همچنین پایین بودن سطح سواد رسانه ای دانشجویان، انتظار می رود که نظام آموزشی، این مهم را از ذیل برنامه درسی مغفول خارج کرده و در ذیل صریح و یا حداقل ضمنی بگنجاند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051016 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!