امکان سنجی اجرای برنامه درسی مبتنی بر وب 2٫0 در دانشگاه خوارمی

پیام:
چکیده:
مقدمه

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به عنوان یکی از ارمغان های فناوری نوین بشری، نه تنها دستخوش تغییرات شده، بلکه به سرعت در حال تاثیرگذاری بر الگوهای زندگی است. در سال های اخیر استفاده از وب 2 رواج یافته، در حالی که افراد اطلاع اندکی از این ابزارها دارند. تحقیق حاضر به طور مشخص در پی آن است که دانش، نگرش و مهارت دانشجویان را در مورد وب 2 مورد بررسی قرار دهد.

روش

تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا از نوع تحقیقات ارزشیابانه بود. جامعه آماری شامل 4590 نفر از دانشجویان دانشکده های شیمی، روانشناسی، علوم تربیتی، فنی و مهندسی بود که از این بین 400 نفر با استفاده از جدول حجم نمونه کوکران با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودارزیابی استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (t تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‏ ها

نتایج نشان داد که آمادگی دانشی در حد مطلوب، آمادگی نگرشی در حد نامطلوب و مهارتی در حد مطلوب ارزیابی شده است. هم چنین آزمون تحلیل واریانس یک راهه ANOVA نشان داد که بین رشته های تحصیلی از لحاظ میانگین متغیر آمادگی دانشی در مولفه های شبکه های اجتماعی، ویکی پدیا، پادکست، مش آپ و مسنجر تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما در مولفه های وبلاگ ها، ار. اس. اس و کلودینگ تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بنابراین حداقل بین دو میانگین آمادگی دانشی از این سه گروه تفاوت معنی داری وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051017 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!