تحلیل آندارگوژی و طراحی مدلی برای یادگیری بزرگسالان در محیط های مبتنی بر فناوری

پیام:
چکیده:
مقدمه

آموزش در بسترهای مختلف به تناسب هدف، محتوا و روش؛ نیاز به طراحی آموزشی ویژه ای دارد که هماهنگی این عناصر را در جهت رسیدن به مقصود یادگیری تضمین می نماید. هدف از پژوهش حاضر، تشریح نظریه آندراگوژی و ارائه مدلی بر اساس آن، برای آموزش بزرگسالان در محیط های یادگیری الکترونیکی بود.

روش

روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی بود. ابتدا برای پاسخگویی به سه سوال اصلی مطرح در فرآیند طراحی آموزشی یعنی اجزای آموزش، ترتیب و توالی اجزای آموزش و روش ارزشیابی، مفروضه های مدل آندراگوژی نولز بررسی شده و مولفه های آن استخراج گردید. سپس بر اساس نتایج تحلیل صورت گرفته و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی، مدلی برای یادگیری بزرگسالان در محیط های الکترونیکی ارائه شد. جامعه آماری را اسناد معتبر در زمینه آموزش بزرگسالان از سال 1980 تا 2017 تشکیل می دهد که بر اساس نمونه گیری هدفمند تعداد 33 مقاله و کتاب انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ‏ها

بر اساس تحلیل صورت گرفته از منابع مورد بررسی و مفروضات مطرح در آندراگوژی؛ بزرگسالان زمانی بهتر یاد می گیرند که با دیگر یادگیرندگان در مورد تجربیات زندگی شان صحبت کنند و این تجربیات را به فرآیندهای یادگیری ارتباط دهند، مدلی برای یادگیری بزرگسالان در محیط های الکترونیکی در پنج مرحله با محوریت تکالیف یادگیری ارائه شد. الگوی طراحی شده ضمن داشتن مولفه های آموزش بزرگسالان، دربردارنده مولفه هایی است که امکان استفاده در یادگیری های تحت شبکه را میسر می سازد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051018 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!