طراحی الگوی اجتماع یادگیری و تاثیر آن بر حس اجتماع یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی

پیام:
چکیده:
مقدمه
این پژوهش با هدف «ارائه الگویی برای طراحی اجتماع یادگیری و بررسی تاثیر آن بر حس اجتماع یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی» صورت گرفت.
روش
در این راستا از روش ترکیبی اکتشافی استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل محتوای استقرایی و در روش کمی از طرح شبه آزمایشی گروه آزمایش- گروه کنترل استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش مقالات، کتب و متن استخراج شده از مصاحبه با افراد که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، مورد تحلیل محتوای استقرایی قرار گرفتند.
یافته ها
در پایان 9 مقوله نهایی معلم، مشارکت، حضور اجتماعی، زمان، منابع، اعتماد، پشتیبانی، ابزار و گروه استخراج گردیدند. این 9 مقوله منجر به شکل گیری الگوی اجتماع یادگیری الکترونیکی شد. برای بررسی اعتبار بیرونی الگو از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن از طریق بررسی متخصصان و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. سپس 40 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های حقوق و علوم سیاسی در درس آشنایی با کامپیوتر به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که نتایج بدست آمده از اجرای الگو در گروه آزمایش (01/0P<، 96/107=F) معنی دار است؛ به عبارت دیگر بعد از اجرای الگو در گروه آزمایش، نتایج به دست آمده نشان داد که گروه آزمایش حس اجتماع بالاتری را تجربه کرده اند. همچنین نتایج آزمون آنکوای دو راهه برای بررسی اثر جنسیت نشان داد که جنسیت در نتایج آزمایش تاثیری ندارد (05/0P>، 75/0=F).
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051020 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!