اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی آشور بر یادگیری و انگیزش پیشرفت دانش آموزان

پیام:
چکیده:
مقدمه

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی برالگوی آشور بر یادگیری و انگیزش پیشرفت درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی انجام شد.

روش

در پژوهش حاضر از طرح شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.جامعه آماری پژوهش، تمام دختران دانش آموزپایه دوم راهنمایی شهرستان اندیمشک بودندکه به روش تصادفی چندمرحله ای تعداد 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس آزمودنی ها در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند، که به ترتیب برای آن ها آموزش با روش های مرسوم و الگوی طراحی آموزشی آشور، ارائه شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته یادگیری و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس (Hermans) بود. برای هر دو گروه پیش آزمون، پس آزمون اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد نمرات) و استتنباطی (تحلیل کوواریانس) بهره گرفته شد.

یافته ‏ها

نتایج بدست آمده نشان داد دانش آموزانی که با استفاده از الگوی آشور آموزش دیده اند یادگیری و انگیزش پیشرفت شان نسبت به دانش آموزانی که به شیوه سنتی آموزش دیده اند، بیشتر است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود، به منظور افزایش یادگیری و انگیزش پیشرفت دانش آموزان از الگوی آشور استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051021 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!