بررسی فراوانی نسبی آمبولی ریه و عوامل خطر شایع آن در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1396

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه

 آمبولی ریه، یکی از بیماری های شایع اورژانس داخلی می باشد که می تواند مرگ و میر و ناتوانی فراوانی به همراه داشته باشد. ازاین رو، شناخت عوامل خطر آمبولی ریه به منظور جلوگیری از بروز این بیماری و عوارض آن می تواند کمک کننده باشد. از این رو، مطالعه ی حاضر، با هدف بررسی و ارزیابی شیوع این بیماری و عوامل خطر شایع آن در بیماران اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1396 انجام شد

روش ها

 این مطالعه، یک مطالعه ی توصیفی- تحلیلی مقطعی بود. جامعه ی آماری این پژوهش، تمامی بیماران مراجعه کننده به اورژانس داخلی بیمارستان الزهرا (س) در سال 1396 بودند. اطلاعات دموگرافیک بیماران، عوامل خطر شایع نظیر بیماری های ارثی، سابقه ی بی تحرکی، سابقه ی جراحی در سه ماه اخیر، سابقه ی تروما در سه ماه اخیر و سابقه ی بدخیمی و نیز بیماری های زمینه ای شامل بیماری های قلب و عروق، بیماری های ریوی، بیماری های روماتولوژی، دیابت، بیماری مرحله ی پایانی کلیه و غیره برای هر یک از بیماران بررسی و ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. آزمون های آماری مورد استفاده، 2</sup>χ و Independent t بودند.

یافته ها

 در سال 1396، در مجموع از 53660 نفر مراجعه کننده به اورژانس این مرکز، 103 مورد (2/0 درصد) بیماران با تشخیص قطعی آمبولی ریه بودند. شایع ترین عامل خطر بروز آمبولی ریه در بیماران، سابقه ی بی تحرکی در 30 روز اخیر بود

نتیجه گیری

در این مطالعه، در بین عوامل خطر آمبولی ریه، بیشترین فروانی نسبی متعلق به موارد بی تحرکی در 30 روز اخیر قبل از بستری بود. می توان نتیجه گرفت در موارد بی تحرکی طولانی مدت، لازم است تمهیدات لازم برای بیماران لحاظ شود تا از بروز بیماری کشنده جلوگیری شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1007 -1012
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051051 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.